close
Strona korzysta z cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.
   strona gwna 
 

 

 Butoku Academy of Poland

Polska Akademia Sztuk Walki jest ciaem regulaminowym zwizku sportowego Word Shotokan Institute - Poland powoanym z inicjatywy Sensei Hiroshi Shirai /10 Dan/. Ide przewodni akademii jest denie do wiadomego, ukierunkowanego i harmonijnego rozwoju duchowego i fizycznego adeptów karate-do w celu wychowania wysokokwalifikowanej kadry szkoleniowej dla naszego zwizku sportowego. Zajcia w akademii prowadzone s wedug programu szkoleniowego wzorujcego si na oragnizacji kursu instruktorskiego i kursu mistrzowskiego JKA z lat 60-tych i 70-tych. Takie tradycyjne podejcie gwarantuje skuteczno procesu szkoleniowego przy zachowaniu nowoczesnych treci nauczania oraz wspóczesnych metod.

.

Celem Akademii jest:
-propagowanie karate shotokan /W.S.I./,
-organizacja i prowadzenie szkole w zakresie karate shotokan oraz innych tradycyjnych sztuk walki
-organizacja i prowadzenie kursów instruktorskich oraz kursów mistrzowskich w karate shotokan
-organizacja i prowadzenie szkole w zakresie szeroko rozumianej nowoczesnej teorii i praktyki sportu
-organizacja i prowadzenie seminariów w celu wymiany dowiadcze pomidzy nauczycielami karate shotokan
-organizacja i prowadzenie zaj przybliajcych kultur i tradycj krajów Dalekiego Wschodu

Na czele Akademii stoi Dyrektor Akademii wybierany przez Czonków Akademii raz na 4 lata. Dyrektor Akademii oraz Czonkowie Akademii bd odpowiedzialni za zapewnienie jej prawidowego dziaania oraz organizacje szkole, ustalanie programu ksztacenia oraz planów na przyszo. Czonkami Akademii bd wszystkie osoby, które ukocz kurs mistrzowski.

Akademi powinni ukoczy:
-wszyscy obecni instruktorzy W.S.I. Poland
-obowizkowo wszyscy kandydaci na instruktorów w W.S.I.Poland
-instruktorzy przychodzcy do W.S.I. Poland z innych organizacji karate

Zajcia w Akademii rozpoczynaj si we wrzeniu i kocz w czerwcu kadego roku podczas Gasshuku. Absolwent Akademii zobowizany jest do napisania i obrony teoretycznej pracy dyplomowej oraz zdania komisyjnego egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po zakoczeniu nauki w Akademii absolwent otrzyma legitymacj instruktora sportu lub stosowny dyplom mistrzowski. Wszystkie prace kursantów stanowiy bd "Bibliotek Budo", która jako pomoc w zrozumieniu karate zostanie udostpniona wiczcym w World Shotokan Institute - Poland. W miare posiadanych moliwoci niektóre prace zostan wydane jako publikacje ksikowe. Szkolenie w Butoku Academy of Poland jest dwustopniowe:

.

1.INSTRUKTOR
Dla kandydatów na instruktorów - celem tego kursu jest zdobycie uprawnie instruktora karate shotokan oraz teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do egzaminu na 1-2 Dan. Jednoczenie kandydat nabdzie podstawowe umiejtnoci i wiedz niezbdn do sdziowania zawodów i przeprowadzanie egzaminów /uzyskiwany tytu: instruktor karate shotokan, egzaminator klubowy, sdzia naronikowy. Warunki przyjcia do Akademii:
- zgoda macierzystego klubu
- zgoda Dyrektora Technicznego W.S.I. Poland
- stopie minimum 1 Dan,
- ukoczone 20 lat,
- minimum wyksztacenie rednie
- za zgod Dyrektora Akademii w uzasadnionych przypadkach wymogi te mog zosta obnione
- uprawnienia przyznawane s na okres 1 roku (odnawiane s poprzez wykupienie licencji)

2.MISTRZ
Dla zaawansowanych instruktorów – celem tego kursu jest podjcie gbokich studiów nad karate shotokan, analiza zasad karate tradycyjnego, karate shotokan oraz systemu bunkai kata. Jednoczenie podczas kursu kandydaci zapoznani zostan z zaawansowanym sdziowaniem i egzaminowaniem /uzyskiwany tytu: mistrz, egzaminator krajowy, sdzia planszowy/ Warunki przyjcia do Akademii:
- zaproszenie ze strony Czonków Akademii na kurs
- stopie minimum 3 Dan,
- ukoczone 30 lat,
- instruktor sportu /co najmniej od 5 lat/ lub trener II klasy /co najmniej od 2 lat/
- minimum wyksztacenie rednie 
- za zgod Dyrektora Akademii w uzasadnionych przypadkach wymogi te mog zosta obnione
- uprawnienia przyznawane s na okres 2 lat (odnawiane s poprzez wykupienie licencji)

Zajcia w Akademii bd miay charakter zarówno teoretyczny - wykady dotyczce: teorii sportu, dydaktyki karate, metodyki karate, filozofii karate, kultury dalekiego wchodu, innych sztuk walki, jak i praktyczny - trening w dojo. Uczestnicy zaj oprócz suchania wykadów czy brania udziau w dyskusjach otrzymaj take materiay pomocnicze do samodzielnej pracy w postaci ksiek oraz kserokopii licznych meteriaów ródowych. W czci praktycznej kursu mistrzowskiego kandydaci wezm udzia w wybranych szkoleniach organizowanych przez W.S.I.Poland lub inne organizacje zajmujce si propagowaniem sztuk walki i kultury Wschodu.

Tytu Mistrza moe take zosta nadany honorowo osobom w kraju i za granic które s szczególnie zasuone w sztukach walki, posiadaj wysokie stopnie mistrzowskie oraz znaczcy dorobek medalowy i/lub szkoleniowy a take wspópracuj ze zwizkiem sportowym World Shotokan Institute - Poland.

 

ABSOLWENCI I CZONKOWIE AKADEMII
Artur Krzyanowski 8 Dan  Konin  Mistrz
Wolfgang Hartinger 7 Dan Salzburg Mistrz
Piotr Wysocki 7 Dan Marki Mistrz
Monika Wysocka 6 Dan Marki Mistrz
Zbigniew Ruta 6 Dan Wacz Mistrz
Karolina Pytel-Ruta 5 Dan Wacz Mistrz
Yoshimi Nakayasu 5 Dan Warszawa Mistrz
Krzysztof Gwizdaa 4 Dan Wacz Instruktor
Piotr Grzechowiak 3 Dan Czopa Instruktor
Weronika Gwizdaa 3 Dan Wacz Instruktor
Maciej wistun 3 Dan Wacz Instruktor
Sawomir Stelcer 2 Dan Pia Instruktor
Oskar Michorek 2 Dan Wacz Instruktor
Anna Lenczewska  2 Dan   Wacz  Instruktor  
Dariusz Kobry 2 Dan Debrzno Instruktor
Krzysztof Dbkiewicz 1 Dan Wacz Instruktor
Agnieszka Grzechowiak  1 Dan Wacz Instruktor
Konrad Sylwestrzak 1 Dan Debrzno Instruktor
    Wacz Instruktor
Cezary Fryc 1 Dan Wacz Instruktor

 


 
5-2018/2019 Kurs instruktorski
4-2017/2018: Kurs instruktorski
3-2015/2016: Kurs mistrzowski i kurs instruktorski
2-2014: Kurs mistrzowski i kurs instruktorski
1-2013: Kurs instruktorski
Do pobrania
Zgoszenie na kurs instruktorski
Zgoszenie na kurs mistrzowski
Zawiadczenie lekarskie
   
 
    projekt, wykonanie: Dekorus